۱۳۸۹ آذر ۳, چهارشنبه

بخشی از سمینارهای ارائه شده توسط دانشجویان دکتر احمدی

عنوان: کربوهیدراتهای غشاء

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:معصومه اسدبیگی






عنوان: گلیکو پروتئین های غشاء

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: سمیه شمس الهی

فرزانه توحیدی




ATPasesعنوان:

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:هاجر گل باغی

اعظم نادری





عنوان: فلیپ فلاپ

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: نرگس آرین جاه

فهیمه شعبانلو

لادن شریفی




عنوان:ارائه مقاله وسخنرانی در همایش سالیانه انجمن بررسی ومطالعه درد در ایران

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

ارائه کننده: شیما ستاری








Carcinogenesis & Metastasis: عنوان


استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: نوشین حیدری

شهین شبرندی




Cell Membrane Physiology: عنوان
Cell membrane history
Membrane lipids


استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: دانشجویان دکتر احمدی


عنوان: جی پروتئین ها

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: معصومه رستمی

شهرزاد داروگر





عنوان: پیوند دسموزوم

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: لطفی زاده








عنوان: گپ جانکشن

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:دانشجویان دکتر احمدی




عنوان: لنفوسیت ها

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:صارمی

نوروزی







عنوان: آت په آزها

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: واعظی









Physiology of membrane عنوان: phospholipids
Functions&Roles

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:محمد رضا سلیمی

شکیبایی زاده





عنوان: پمپ سدیم پتاسیم

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:طیبه توسن









عنوان: پمپ کلسیم

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: زمانی

شفیعی










عنوان: پمپ هیدروژنی

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: دانشجویان دکتر احمدی









عنوان: جی پروتئین ها

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: نسرین هاشمی فیروزی

نسرین عبدالملکی









عنوان: پاتولوژی تیروئید

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:دانشجویان دکتر احمدی



عنوان: مجموعه مقالات و مطالب در خصوص
بررسي بيماري اسكيزوفرني Schizophrenia
يا جنون جواني
استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: شقایق بیات




عنوان: مجموعه مقالات و مطالب در خصوص
بررسي تغييرات علاقه مندي به رنگها در سنين مختلف در دانش آموزان پسر و دختر


استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: شقایق بیات






عنوان: موضوع تکامل موجودات زنده

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: دانشجویان دکتر احمدی









• عنوان: سلول هاي گياهي و اجزاي تشكيل دهنده آنها


استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

• گردآورندگان: الهه هوشياربخش
• مريم بساط
• مونا مقدس شفيعي




• EFFECT STRESS ON THE: عنوان
• DIGESTIVE SYSTEM


استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: مریم قاسمی
مینا قنبرپور
راحله فرخی خاطر






عنوان: بررسی مسیر غیر پرتوپلاستی درسلولهای گیاهی

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:دانشجویان دکتر احمدی






عنوان:بافتهای جانوری

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:دانشجویان دکتر احمدی







عنوان: فیزیوپاتولوژی قشر مغز

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

 گردآورندگان: 1- مريم مقصودي
 2- زهره بخشي شاد
 3-زهرا صفريان
 4-ارزو كياني حقگو






عنوان:سنگ کلیه

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: رضوان چاپانی
سرور سعیدی
مریم غفوری آثار
پرنیا پیری
آزاده صافی





عنوان: دیابت و ورزش

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:سامیه فتو کیان








عنوان: پارکینسون

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:دانشجویان دکتر احمدی










عنوان: نیمکره چپ و راست مغز

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:فاطمه مالمیر








عنوان: فیزیولوژی دستگاه گوارش

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: دانشجویان دکتر احمدی



عنوان: آثار مخرب استرس بر عملکرد بدن

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: : دانشجویان دکتر احمدی



عنوان: سیستم لیمبیک

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:عاطفه رجبی
صدیقه محسنی
کبری حبیبی




عنوان: پمپ کلسیم

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:عباس قربانخانی

حمیدرضا غیائی

غلام رضا عابدی



عنوان: پتانسیل عمل

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:عباس قربانخانی

حمیدرضا غیائی

غلام رضا عابدی





عنوان: ولتاژکلمپ و پچ کلمپ

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:فرزانه توحیدی
سمیه شمس الهی





عنوان: سیناپس های الکتریکی

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: لادن شریفی

فهیمه شعبانلو




عنوان: فیزیوپاتولوژی عضله قلب

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: هاجر گلباغی

اعظم نادری






عنوان: فیزیوپاتولوؤی عضله صاف

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: نوشین حیدری

شهین شبرندی




عنوان: فیزیوپاتولوؤی عضله مخطط

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: شهرزاد داروگر

معصومه رستمی






عنوان: فارماکولوژی سیناپس های آدرنرژیک

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: طلیعه شیر افکن

فاطمه عبدالله زاده






عنوان: فارماکولوژی سیناپس های کولینرژیک

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: شیما ستاری

الناز نقوی







عنوان: تکنیک های بررسی ساختار غشاء

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: قربانخانی

غلام رضا عابدی

حمیدرضا غیایی


هیچ نظری موجود نیست: