۱۳۸۹ آذر ۳, چهارشنبه

بخشی از سمینارهای ارائه شده توسط دانشجویان دکتر احمدی

عنوان: کربوهیدراتهای غشاء

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:معصومه اسدبیگی


عنوان: گلیکو پروتئین های غشاء

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: سمیه شمس الهی

فرزانه توحیدی
ATPasesعنوان:

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:هاجر گل باغی

اعظم نادری

عنوان: فلیپ فلاپ

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: نرگس آرین جاه

فهیمه شعبانلو

لادن شریفی
عنوان:ارائه مقاله وسخنرانی در همایش سالیانه انجمن بررسی ومطالعه درد در ایران

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

ارائه کننده: شیما ستاری
Carcinogenesis & Metastasis: عنوان


استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: نوشین حیدری

شهین شبرندی
Cell Membrane Physiology: عنوان
Cell membrane history
Membrane lipids


استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: دانشجویان دکتر احمدی


عنوان: جی پروتئین ها

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: معصومه رستمی

شهرزاد داروگر

عنوان: پیوند دسموزوم

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: لطفی زاده
عنوان: گپ جانکشن

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:دانشجویان دکتر احمدی
عنوان: لنفوسیت ها

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:صارمی

نوروزیعنوان: آت په آزها

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: واعظی

Physiology of membrane عنوان: phospholipids
Functions&Roles

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:محمد رضا سلیمی

شکیبایی زاده

عنوان: پمپ سدیم پتاسیم

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:طیبه توسن

عنوان: پمپ کلسیم

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: زمانی

شفیعی


عنوان: پمپ هیدروژنی

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: دانشجویان دکتر احمدی

عنوان: جی پروتئین ها

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: نسرین هاشمی فیروزی

نسرین عبدالملکی

عنوان: پاتولوژی تیروئید

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:دانشجویان دکتر احمدیعنوان: مجموعه مقالات و مطالب در خصوص
بررسي بيماري اسكيزوفرني Schizophrenia
يا جنون جواني
استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: شقایق بیات
عنوان: مجموعه مقالات و مطالب در خصوص
بررسي تغييرات علاقه مندي به رنگها در سنين مختلف در دانش آموزان پسر و دختر


استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: شقایق بیات


عنوان: موضوع تکامل موجودات زنده

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: دانشجویان دکتر احمدی

• عنوان: سلول هاي گياهي و اجزاي تشكيل دهنده آنها


استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

• گردآورندگان: الهه هوشياربخش
• مريم بساط
• مونا مقدس شفيعي
• EFFECT STRESS ON THE: عنوان
• DIGESTIVE SYSTEM


استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: مریم قاسمی
مینا قنبرپور
راحله فرخی خاطر


عنوان: بررسی مسیر غیر پرتوپلاستی درسلولهای گیاهی

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:دانشجویان دکتر احمدی


عنوان:بافتهای جانوری

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:دانشجویان دکتر احمدیعنوان: فیزیوپاتولوژی قشر مغز

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

 گردآورندگان: 1- مريم مقصودي
 2- زهره بخشي شاد
 3-زهرا صفريان
 4-ارزو كياني حقگو


عنوان:سنگ کلیه

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: رضوان چاپانی
سرور سعیدی
مریم غفوری آثار
پرنیا پیری
آزاده صافی

عنوان: دیابت و ورزش

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:سامیه فتو کیان
عنوان: پارکینسون

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:دانشجویان دکتر احمدی


عنوان: نیمکره چپ و راست مغز

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:فاطمه مالمیر
عنوان: فیزیولوژی دستگاه گوارش

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: دانشجویان دکتر احمدیعنوان: آثار مخرب استرس بر عملکرد بدن

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: : دانشجویان دکتر احمدیعنوان: سیستم لیمبیک

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:عاطفه رجبی
صدیقه محسنی
کبری حبیبی
عنوان: پمپ کلسیم

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:عباس قربانخانی

حمیدرضا غیائی

غلام رضا عابدیعنوان: پتانسیل عمل

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:عباس قربانخانی

حمیدرضا غیائی

غلام رضا عابدی

عنوان: ولتاژکلمپ و پچ کلمپ

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان:فرزانه توحیدی
سمیه شمس الهی

عنوان: سیناپس های الکتریکی

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: لادن شریفی

فهیمه شعبانلو
عنوان: فیزیوپاتولوژی عضله قلب

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: هاجر گلباغی

اعظم نادری


عنوان: فیزیوپاتولوؤی عضله صاف

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: نوشین حیدری

شهین شبرندی
عنوان: فیزیوپاتولوؤی عضله مخطط

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: شهرزاد داروگر

معصومه رستمی


عنوان: فارماکولوژی سیناپس های آدرنرژیک

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: طلیعه شیر افکن

فاطمه عبدالله زاده


عنوان: فارماکولوژی سیناپس های کولینرژیک

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: شیما ستاری

الناز نقویعنوان: تکنیک های بررسی ساختار غشاء

استاد راهنما: دکتررحیم احمدی

گردآورندگان: قربانخانی

غلام رضا عابدی

حمیدرضا غیایی


هیچ نظری موجود نیست: