۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه

فارماكولوژي اپييوييدها

مقدمه و زمينه:
اگونيست هاي µ يك بخش مهمي از درمان بوده اند براي هزاران سال پارامترهاي معمول فارماكوكنيتيك (نيمه عمر –كليرانس-حجم توزيع)از پارامترهاي معمول اپييوييدها مدتهاست كه شناخته شده اند با اين وجود متابوليسم آنها اخيرا بطور ضعيف شناخته شده اند اخيرا نقش اين متابوليتها در تغيير پاسخهاي فارماكو ديناميك در بيماران مورد توجه قرار گرفته است وهم در موردپاسخهاي ضد درد و هم عوارض جانبي تعدادي از اپييوييدها براي استفاده كلينيكي در دسترس است كه شامل مورفين-هيدرومورفن-اكسي كدون-فنتانيلميباشد مزايا و معايب اپييوييدهاي مختلف در مديريت دردهاي مزمن مورد بحث است.
موضوع:
اين مقاله مروري نگاه ميكند به ساختمان شيمي و متابوليسم اپييوييدها براي بهتر فهميدن عوارض جانبي بر هم كنش دارويي و پاسخهاي فردي بيماراني كه اين اپپوپپدها را دريافت مي كنند براي درمان دردهاي بدون درمان.
نتيجه:
آگونيستهاي رسپتور µو آگونيستها و آنتاگونيستها ي استفاده شده در تاريخ پزشكي اخيرا براي كنترل درد و درمان تسكيني كه باعث ايجاد عوارض جانبي و حتي سندرمهاي ترك مخدري استفاده گرديده
كليد واژگان:
متابوليسم اپپيوييدها-برهم كنشهاي اپييوييدها-مورفين-كدئين-هيدروكدون-اكسي كدون-هيدرو مورفن-متادن-درد مقاوم به درمان-ان فنتانيل-اكسي مورفن-ترامادل

هیچ نظری موجود نیست: