۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه

مجموعه ریویوهای دانشجویان دکتر احمدی

پرولاکتین (PRL) یکی از هورمون ترین متنوع در بدن پستانداران موثر بر تولید مثل جنسی ، سوخت و ساز ، سیستم ایمنی بدن ، و دیگر توابع است. بنابراین تعجب آور نیست که کنترل عصبی ترشح PRL پیچیده است ، مربوط به اقدامات هماهنگ شده چند هسته هیپوتالاموس. مجموعهای از داده های تجربی وجود دارد بر روی کنترل از هیپوتالاموس ترشح هورمون تحت محرک های مختلف فیزیولوژیکی. شده اند وجود دارد حتی مدل های ریاضی و مطالعات رایانه منتشر شده است ، که برای کمک به درک پیچیده هیپوتالاموس هیپوفیز - شبکه می باشد. با این وجود ، نقش معروف از PRL را برای تولید مثل انسانی می شود هنوز روشن شده است. اینجا ، ما به بررسی اطلاعات مربوط به مکانیسم های زیر بنایی کنترل ترشح PRL با استفاده از هر دو روش تجربی و ریاضی. این تحقیقات عمدتا بر ترشح موزون) در موش در طی اوایل حاملگی و یا ابستنی کاذب تمرکز ، و آنها به نقش مهم اکسیتوسین به عنوان یک عامل حیاتی PRL - آزاد نقطه. داده های اخیر در مطالعات انسانی و نظری و بالینی خود را بررسی پیامدهای هستند نیز هست. به طور خاص ، مطالعات نشان دادن مداوم افزایش PRL پس از اوج جنسی در مردان و زنان ارائه شده است ، نشان می دهد تاثیرات ممکن است برای هر دو اشباع جنسی و تولید مثل توابع. مصرف این داده ها با هم ، شواهد فرضیه وجود دارد که افزایش PRL ناشی از فعالیت جنسی ، همراه با تغییر الگوی ریتمیک PRL ، مهم است برای مقدار دهی اولیه موفق از بارداری نه تنها در جوندگان ، بلکه احتمالا در انسان است. با این حال ، تحقیقات بیشتری مورد نیاز برای روشن کردن چنین نقشی را در انسان است.


چکیده
هیپوتالاموس یک بخش بسیار کوچک اما فوق العاده مهم دین سفال می باشد که واسط وظایف اندوکرین ، خودمختار و رفتاری می باشد . وظایف = عبارتند از : 1- کنترل بر رها شدن هشت هورمون اصلی توسط هیپوفیز 2- تنظیم دما و درجه حرارت بدن 3- کنترل جذب آب و غذا 4- کنترل رفتاری جنسی و تولید مثل 5- کنترل چرخه های روزانه در رفتار و حالت فیزیولوژیکی 6- وساطت در پاسخ ها و واکنش های عاطفی – احساسی .
دارای سه منطقه می باشد : 1- منطقه (قدامی) یا لوپراُپتیک 2- منطقه میانی یا توبرال 3- منطقه خلفی یا مامیلاری
تعدادی هسته در این مناطق وجود دارد که عبارتند از: 1- منطقه سوپراپتیک (هسته های سوپراپتیک و پاراونتریکولار) 2- منطقخ توبرال (هسته های آرکوئیت و ونترومویال) 3- منطقه مامیلاری (هسته =ی پسین و هسته مامیلاری) هیپوفیز : غده هیپوفیز انسان بطور چسبان و سفت در قاعده مغز و در یک کیسه استخوانی معروف به Sella tursica قرار گرفته است. این نحوه قرار گرفتن باعث شده است که غده هیپوفیز از بسیاری از حالات فیزیکی مصون بماند .
هیپوفیز را می توان به دو بخش جداگانه تقسیم کرد: 1- بخش خلفی (نوروهیپوفیز) که از مقدار زیادی بافت عصبی نشأت گرفته از = تشکیل می شود. به همین دلیل آن را نوروهیپوفیز یا Pars nervosa می نامند و هورمونهای وازد پرسین و اکسی توسین در این قسمت ذخیره و ترشح می شود .
2- بخش قدامی (آدنوهیپوفیز) که دارای سلولهای ترشح کننده هورمونهای TSH – GH – ACTH – LH – FSH و PRL می باشد .
= همانند یک مرغ کرچ که فقط جوجه هایش را زیر پر و بال می گیرد ، بخش هیپوفیز را به خود اختصاص داده است. مجاورت این دو اندام نشانگر رابطه عملکردی دقیق بین آنها می باشد .
از منطقه سوپراپتیک = ، نورونهایی به بخش خلفی هیپوفیز رفته و هورمونهای وازوپرسین و اکسی توسین را مستقیماً از انتهایشان رها می کنند. در هسته خمیده آرکوئیت ، تعدادی نورون که وظایف و کارهای آندوکرین آدنوهیپوفیز را کنترل می کند ، وجود دارد. این نورونها هورمونهایشان را مستقیماً از انتهایشان رها نمی کنند بلکه به جای عوامل بازدارنده ، هورمونهای رها کننده ای را ترشح می کنند که رها شدن هورمونها را توسط آدنوهیپوفیز تنظیم می کند . عوامل رها کننده از انتهای نورونها به درون سیستم پورتال ترشح می شود .
این هورمونها عبارتند از : GHRH – GHIH – CRH – TRH – GnRH – PRF

Abstract
The hypothalamus is a very small , but extremely important part of the diencephalon that is involved in the mediation endocrine autonomic and behavioral functions. The hypothalamus: (1) controls the release of 8 major hormones by the hypophysis , and is involved in (2) temperature regulation , (3) control of food and water intake , (4) sexual behavior and reproduction , (5) control of daily cycles in physiological state and behavior , and (6) mediation of emotional responses . Hypothalamus divided to three parts .1) Supraoptic Region 2) Tuberal Region 3) Mammillary Region 1) Supraoptic Region : (Supraoptic & Paraventricular nucleous) 2) Tuberal Region: (Arquate & ventromedial nucleous) 3) Mammillary region (mammilary & posterior hypothalamic nucleous)
Pituitary:The human pituitary gland lies snugly and securely nestled at the base of the brain in a boney pouch known as the sella turcica. This arrangement provides the pituitary with a great deal of protection from physical assaults. The pituitary (or hypophysis) can be divided into two distinct parts. The posterior lobe of the pituitary is formed from an extension of nepvous tissue from the hypothalamus. For this reason , the posterior pituitary is also called the neurohypophysis , the pars nervosa , and the neural lobe. The part of the neural extension that forms the bridge Oxytocin and vasopressin are the two hormones that are secreted by the posterior Hypophysis . The anterior part (Adenohypophysis) which having the hormones secretion cells . the pituitary like a broody hen over her only chick lies a vent-remedial area of the braincalled the hypothalamus .The proximity of these two organs accurately reflects afunctional relationship between them; In arquate nucleus , there are some neurons that control the functions of Adeno hypophysis endocrine .These neurons do not directly release honnones from their endings like neurons in the supraoptic region, but rather secrete releasing or release-inhibiting factors (also termed releasing hormones) that regulate release of honnones by the adenohypophysis . Releasing factors are secreted from terminals of these neurons in the median eminence and inftmdibulum where they enter the portal system of vessels which carries mem into the adenohypophysis. Honnones under control of this system include: growth hormone, ACTH, thyrotropin, the gonadotropins (FSH and LH), and prolactin. Consideration of the functional roles of these honnones is beyond the scope of this course.Of hypothalamic supraoptic region , the neurons go to word.The posterior hypophysis . and releasing ADH and OT of the ending .

انتقال دهنده های عصبی و هورمونهای هیپوتالاموس – هیپوفیز
نوروآندوکرینولوژی ، علم مطالعه واکنش سیستم های اعصاب و اندوکرین می باشد . حیطه کار نورو اندوکرینولوژی بسیار وسیع است و بخش عمده آن ، به بررسی تلاش برای فهم نحوه کنترل مغز بر ترشح هورمون هیپوفیز می پردازد .
با توجه به اینکه ترشحات هورمونی هیپوفیز تحت کنترل هیپوتالاموس می باشد پس در نورو اندوکرینولوژی محور هیپوتالاموس – هیپوفیز مورد بررسی قرار می گیرد .
Neuro secretion : نورونهای ترشح کننده
یک نورون ترشح کننده (Neuro secretory) شبیه به هر نورون دیگری باشد و تفاوت در این است که در قسمت الکسون ، به جای ساختن یک اتصال سیناپسی با سایر نورونها ، به یک مویرگ روزنه ای ختم می شود . هورمونهایی که نورونهای نوروسکرتوری می سازند ، معمولاً پپتیدهایی هستند که می توانند به عنوان نوروترنس میترهایی عمل نمایند که در همه جای سیستم اعصاب حضور دارند و عمل می کنند . اما وقتی از نوروسکرشن تولید شدند وارد گردش خون می شوند و برای عمل کردن در جاهای خاصی (هیپوفیز قدامی) ، شروع به حرکت می نمایند .
هیپوتالاموس : Hypothalamus
هیپوتالاموس یک بخش بسیار کوچک اما فوق العاده مهم در مغز میانی (Diencephalon) می باشد که واسط وظایف اندوکرین ، خودمختار و رفتاری می باشد .

وظایف هیپوتالاموس :
1- کنترل بر آزاد شدن 8 هورمون اصلی توسط هیپوفیز
2- تنظیم دما و درجه حرارت بدن
3- کنترل جذب آب و غذا
4- کنترل رضایت جنسی و تولید مثل
5- کنترل ریتم شبانه روزی
6- وساطت در پاسخ ها و واکنشهای عاطفی و احساسی
مناطق اصلی در هیپوتالاموس :
پاراونتریکولار
سوپرااپتیک سوپرااپتیک
سوپراکیاسماتیک
منطقه میانی توبرال ونترومدیال
هیپوتالاموس آرکوئیت
مامیلاری مامیلاری
هیپوتالاموس پسین
منطقه جانبی هیپوتالاموسی
هورمونهای هیپوتالاموس :
PRH – GHIH – GHRH – CRH – TRH – GHRH
هیپوفیز :
مکان :
هیپوفیز را می توان به دو بخش جداگانه تقسیم کرد : 1- لب پسین هیپوفیز که از مقدار زیادی بافت عصبی نشأت گرفته از هیپوتالاموس تشکیل می شود ، به همین دلیل هیپوفیز پسین را نوروهیپوفیز ، Parsnervosa و لب عصبی می گویند .
هیپوفیز پیشین یا آدنوهیپوفیز که به دو منطقه تقسیم می شود :
1- منطقه بالاتر : Pars tuberalis 2- منطقه پایین تر : Pars distalis
منطقه عصبی گسترش یافته بین هیپوتالاموس و هیپوفیز به ساقه in fundi bular معروف است .
هورمونهای هیپوفیز پسین :
1- اکسی توسین 2- وازوپرسین یا ADH
هورمونهای هیپوفیز پیشین :
PL – GNRH – TSH – ACTH – GH
ارتباط هیپوتالاموس – هیپوفیز :
1- ارتباط هیپوتالاموس – هیپوفیز قدامی
2- ارتباط هیپوتالاموس – هیپوفیز خلفی
1- ارتباط هیپوتالاموس – هیپوفیز قدامی
- ارتباط مستقیم نیست
- کنترل از طریق سیستم پورتال سیاهرگی رخ می دهد
- سلولهای کوچکتر اطراف بطن سوم می فرستند آکسونشان را به طرف هیپوفیز (برجستگی میانی)
- برجستگی میانی جایی است که فاکتورهای آزاد کننده وارد سیستم پورتال سیاهرگی هیپوفیز می شوند
2- ارتباط هیپوتالاموس – هیپوفیز خلفی
- ارتباط مستقیم نورونی
- اکسونهای نورونهای مگنوسلولار از هسته های سوپراتپتیک و پاراونتریکولار مستقیماً به طرف نورو هیپوفیز می روند .
محور هیپوتالاموس – هیپپوفیز :
1- سیستم مگنو سلولار
2- سیستم پارا سلولار
1- سیستم ترشحی مگنو سلولار :
یا به عبارتی سیستم هیپوتالاموس – نوروهیپوفیز یا سیستم هیپوتالاموس- هیپوفیز خلفی هسته های سوپرااپتیک و پاراونتریکولار مستقیماً انشعابات نورونی به لب خلفی هیپوفیز می فرستند و وازوپرسین و اکسی توسین آزاد می کنند به درون سیستم گردش خون .
2- سیستم ترشحی پارو سلولار :
یا به عبارتی سیستم هیپوتالاموس – آندوهیپوفیز یا سیستم هیپوتالاموس – هیپوفیز قدامی نورونهای هیپوتالاموسی فاکتورهای آزاد کننده و مهار کننده به درون شبکه مویرگی پورتال در median eminence ترشح می کنند. (PRF – TRH – GHRH – CRH) . این فاکتورها به طرف هیپوفیز قدامی از طریق سیاهرگ پورتال حمل می شوند ، جایی که آنها مستقیماً روی سلولهای ترشح کننده هورمونها در لب قدامی عمل می کنند .
سلولهای هیپوفیز هورمونهایی را به سوی سیستم گردش عمومی خون آزاد می کنند تا روی سلولهای هدف دورتر در بدن عمل کنند ، و اغلب آزاد کردن هورمونهای بیشتر را تحریک می کنند .
(FSH – LH – PRL – TSH – GH – ACTH)
سیستم گردش خون هیپوفیز :
هم هیپوفیز قدامی و هم هیپوفیز خلفی شامل شبکه مویرگی می باشند که هورمونهای هیپوفیزی به درون آن ترشح می شود .
مویرگها در دومین شبکه مویرگی پورتال (Pars distalis) با اولین شبکه مویرگی در برجستگی میانی (Median eminence) از طریق سیاهرگ پورتال مرتبط می شود .
در هیپوفیز قدامی ، هورمونهای هیپوتالاموسی توسط نورونهای ترشح کننده در هیپوتالاموس ساخته می شوند و به درون مویرگها از اولین شبکه مویرگی در برجستگی میانی آزاد می شوند .
آنها به طرف دومین شبکه مویرگی حمل می شوند و در رستپورهای سلولهای اندوکرین در پارس توبرالیس عمل کرده و ترشح هورمونهای هیپوفیزی را کنترل می کنند .
نوروترنس میترهای هیپوتالاموس :
از هیپوتالاموس بعنوان موزه فارماکولوژینال یاد می شود .
تعدادی از نوروترنس میترهای پیدا شده در انتهای اکسونها ، در نورونهای خارج از هیپوتالاموس ساخته می شود ، اما بیشتر آنها درون خود هیپوتالاموس ساخته می شوند .
نوروترنس میترها شامل :
1- نوروترنس میترهای جدید
2- نوروترنس میترهای قدیمی (مثل GABA , ACH)
گلوتامات – سروتونین – دوپامین و نوراپی تفرین می باشد .

هیچ نظری موجود نیست: