۱۳۸۹ مهر ۱۱, یکشنبه

مطالبی در خصوص آنفولانزای خوکی، کاری ازدانشجویان دکتر احمدی

آنفولا نزای خوکی
 آنفولا نزای خوکی چیست؟بیماری حاد تنفسی شدیداً واگیردار درخوکهاست که
بوسیله یکی ازچندین ویروس نوع Aآنفولانزای خوکی ایجادمیشود.ازچهارنوع ویروس
(H1N1,H1N2,H3N1,H3N2)نوعH1N1متداولترازبقیه است.این ویروس به صورت تماس
شخص به شخص منتقل میگرددونحوه انتقال آن شبیه آنفولانزای فصلی است.ویروس
آنفولانزابراثرسرفه یاعطسه فردمبتلا انتقال می یابد.گاهی اوقات افراد براثرتماس باسطوح
یااشیایی که آغشته به ویروس آنفولانزاهستندنیزبه بیماری مبتلامیشوند.
 آنفولانزای خوکی به دوروش به انسان سرایت می یابد:
1)ازبرخورد باخوکی که مبتلا به این ویروس است
2)ازبرخوردباانسانی که مبتلا به آنفولانزای خوکی است
 علائم بیماری:
علائم بیماری درخوکها شامل تب،خمودگی،سرفه،عطسه،مشکلات تنفسی،تورم و قرمزی
چشم ها وآبریزش ازبینی وچشم هامیشود.

علائم بیماری درانسان شامل تب،بیحالی،بی اشتهایی،سرفه،آبریزش بینی،گلودرد،تهوع،
استفراغ واسهال،سردردوبدن درد دیده میشود.
افرادی که دچاراین عفونت میشونداز1روزقبل ازابتلا تا5-7 روز پس ازآن میتوانندناقل ویروس باشند.
 اقداماتی که جلوگیری ازابتلابه بیماری کمک میکنند:
-هنگام عطسه وسرفه جلوی بینی ودهان خودرابادستمال بگیرید
-دستان خود را به خصوص پس ازعطسه وسرفه باآب گرم وصابون به مدت 15تا20ثانیه بشویید
-ازدست زدن به بینی،دهان وچشمهایتان بپرهیزید
-ازتماس نزدیک باافرادبیماربپرهیزید
 علائم خطری که درصورت بروز بایدبه سرعت به اورژانس مراجعه کنید:

درکودکان:تنفسهای سریع یااشکال درتنفس،تغییررنگ پوست به رنگ خاکستری یاکبود،عدم نوشیدن مایعات،استفراغ شدید،بیدارنشدن ازخواب یاعدم فعالیت کافی،تحریک پذیربودن وبیقراری شدید،علائم آنفولانزاکه بهبودمی یابد امادوباره باتب وسرفه های شدیدبرمیگردد.
دربزرگسالان:اختلال درنفس کشیدن یاتنگی نفس،دردیااحساس فشاردرقفسه های سینه وشکم،منگی ناگهانی،احساس گیجی،استفراغ شدیدوپایدار

ویروس آنفولانزامیتواند درحدود2تا8ساعت روی سطح اشیاء زنده بماند.حرارت(100-75درجه سانتی گراد)،کلر،پراکسیدهیدروژن،صابون،بتادین والکل درصورت استفاده صحیح وبه مدت کافی میتوانندویروس راتخریب کنند.
 آیابیماری قابل درمان است؟
4نوع داروی آنتی ویرال برای درمان وجودداردشامل گروه(آمانتادین وریمانتادین،اوسلتامیویر و زانامیویر)درحال حاضر مصرف اوسلتامیویر و زانامیویر توصیه میشود. دوره درمان پروفیلاکسی دارویی تا ۱۰ روز پس از یک تماس مشخص با مورد قطعی دورهٔ آنفولانزای خوکی توصیه می‌شود.
بر اساس اعلام اداره سلامت ایالات متحده (CDC)، دو داروی تامیفلو و رلنزا که داروهای رایج برای مقابله با آنفلوآنزا هستند، برای مقابله با تمام گونه‌های کنونی آنفلوآنزای خوکی نیز مؤثرند.
خطرابتلاء به نوع شدید آنفولانزای خوکی در بیمارانی که درسه سال گذشته داروی آسم دریافت کردند،زنان باردار،افراد65ساله وبالاتر،افرادبین 25تا45 سال،کودکان زیر5سال،بیماران مبتلابه بیماریهای مزمن ریه،قلب،کلیه،کبد وبیماریهای نورولوژیک،بیمارانی که دچارسرکوب سیستم ایمنی هستندوبیماران دیابتی بیشتراست.

توصیه های لازم
•در صورتی که خود مشکوک به آنفلوانزای خوکی هستید هنگام عطسه و سرفه جلوی دهان و بینی خود را با دستمال بگیرید و اگر دستمال همراه ندارید جلوی دهان و بینی خود را با آستین پیراهن خود بپوشانید و سریعا به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی و یا بیمارستان مراجعه کنید.
•اگر با کسی در تماس هستید که سرما خورده است از دست دادن، در آغوش گرفتن و روبوسی با وی خودداری نمایید.
•ویروس آنفلوانزا در محیط اطراف و اماکن عمومی وجود دارد و تماس با سطوحی مانند دستگیره اتوبوس، صفحه کلید کامپیوتر و ... به راحتی شما را آلوده می کند. اگر دستان خود را به دستگیره درب یا اتوبوس و یا اشیای احتمالا آلوده زده اید آن را به دهان، بینی یا چشم خود نزنید.
مورد قطعی آنفولانزای خوکی: بیمار مبتلا به ناخوشی تنفسی تب دار حاد همراه با مثبت بودن RT-PCR یا کشت نمونه‌های مناسب.
موردمحتمل آنفولانزای خوکی: بیمار مبتلا به بیماری تنفسی تب دار حاد می باشد که از نظر آنفلونزای A مثبت است ولی آزمون RT-PCR ازنظر H1 و H3 منفی است.
موردمشکوک آنفولانزای خوکی:
بیمار مبتلا به بیماری تنفسی تب دار حاد می باشد:
۱)طی هفت روز قبل از شروع علایم با مورد قطعی انفلونزای جدید تماس داشته
۲)طی هفت روز قبل از شروع علایم به یکی از مناطق که مورد قطعی انفلونزا جدید به اثبات رسیده مسافرت نموده
۳)ساکن منطقه‌ای است که یک یا ڿند مورد قطعی انفلونزا جدید رخ داده است.
 آیا واکسن سرماخوردگی میتواند فرد را درمقابل آنفولانزای خوکی مصون کند؟
واکسن آنفولانزا فردرادرمقابل ویروس آنفولانزا محافظت میکند ولی دربرابرآنفولانزای خوکی مصونیت درفردایجادنمیکند.
 آیاآنفولانزای خوکی ازراه خوردن گوشت خوک منتقل میشود؟
خیر.آنفولانزای خوکی از مجاری تنفسی منتقل میشود.ولی برای اطمینان میتوان گوشت خوک راتادمای بیش از72درجه رساند،دراین صورت ویروس به طورحتم ازبین میرود.
 آیاواکسنی برای آنفولانزای خوکی وجوددارد؟
درحال حاظرواکسنی برای مصونیت به بیماری وجودندارد ولی به گفته سازمان جهانی بهداشت
تا6ماه دیگربه واکسنی برای پیشگیری ازبیماری دست خواهندیافت.
 ویروس H1N1چیست؟
این ویروس ازآنفولانزای تیپ Aمیباشد.قدرت بیماریزایی این ویروس 3برابرویروس آنفولانزای معمولی بوده وبیشترین شیوع آن درفصل سردمیباشد.انتقال آن ازانسان به انسان میباشد،معمولا
قسمت فوقانی سیستم تنفسی رادرگیرمینمایدوتنها در1تا2 درصد منجربه مرگ میشود.
 آخرین وضعیت بیماری درجهان چیست؟
بنابرگزارشWHO (سازمان بهداشت جهانی)وcdc (اداره سلامت ایالت متحده) این بیماری درمرحله پاندمیک(همه گیری جهانی)میباشد.هچ کشوری ازاین بیماری درامان نخواهدبود.
درحال حاظر90کشورجهان و7کشورهمسایه ایران وهمچنین کشور مااین بیماری راگزارش نمودند.
 آیاانتقال این بیماری ازطریق آب آشامیدنی یالوله کشی ممکن است؟
خیر.گندزدایی وکلرزنی آب موجب سلامت کامل آبهای نوشیدنی شهری شده است.
 آیااستخروچشمه های معدنی میتوانندآلوده به ویروس شوند؟
اگراستخرها به اندازه 3-1 ppmوچشمه های معدنی به اندازه5-2 ppmکلرزنی وگندزدایی شوند احتمال وجودوانتقال ویروس صفرخواهدبود.
 نحوه شستن دستها چگونه باشد؟
دستها باآب گرم وصابون به مدت 15تا20 ثانیه بایدشسته شوندو یا باپنبه والکل تمام دستها وحتی بین انگشتان وزیرناخن هاتمییزشوند.
 میدانیم که ویروس ازراه سرفه،عطسه وترشحات بینی ودهان انتقال میابد.آیاراه دیگری هم برای انتقال وجوددارد؟
بله این ویروس میتواندازطریق صحبت کردن هم انتقال یابد.
 آیا روش تشخیص آزمایشگاهی برای این بیماری وجوددارد؟
بله باتهیه نمونه ازترشحات حلق یابینی(ظرف5-4 روزاولیه بیماری)میتوان به وجوداین ویروس پی برد.اماروشهای تشخیصی دیگرهمچون RT-PCR-1که بررسی ملکولی است2-کشت ویروس در
محیط آزمایشگاه3-اندازه گیری آنتی بادی خنثی کننده ویروس چهارگانه نیزازروشهای دیگر
تشخیص میباشد.
 آخرین روش پیشگیری برای افراد پرخطرچیست؟
گروه پرخطرحتی درصورت احتمال ابتلاءبه بیماری بایدبه عنوان پیشگیری ودرمان بعدازتماس احتمالی باافرادآلوده به مدت 10 روزازداروی آنتی ویروس یاضدآنفولانزا استفاده نمایند.
 بهترین داروی موجود ونحوه مصرف آن چگونه است؟
OseltamivirیاTamifluبهترین داروی موجودمیباشدکه کپسول آن 75میلی گرم وشربت آن12میلی گرم درمیلی لیترمیباشدودردمای 30-15 درجه بایدنگه داری شود.
نحوه مصرف برای بزرگسالان از13سال به بالا 2عددکپسول درروز به مدت 5تا7روزمیباشدودرکودکان
ازیکسال وبه بالا باوزن 15کیلوگرم تا40کیلوگرم از30میلی گرم تا75میلی گرم دوبار درروزمتفاوت میباشد.

هیچ نظری موجود نیست: