۱۳۸۹ مهر ۲۹, پنجشنبه

مجموعه سرفصل های سمینارها، ارائه شده توسط جناب آقای دکتر احمدی


تکنیک های بررسی غشاء : ارائه توسط (آقای عابدی)


voltage clamp+patch clamp ارائه توسط (خانم شمس الهی و خانم توحیدی)


پتانسیل عمل: ارائه توسط (آقای قربانخانی وآقای غیایی )


سیناپس های الکتریکی: ارائه توسط (خانم شعبانی و خانم شریفی)


فارماکولوژی سیناپس های کولینرژیک:ارائه توسط (خانم ستاری و خانم نقوی)


فارماکولوژی سیناپس های آدرنرژیک: ارائه توسط (خانم شیر افکن و خانم عبدالله زاده)


فیزیوپاتولوژی عضله مخطط :ارائه توسط (خانم داروگر وخانم رستمی)


فیزیوپاتولوژی عضله صاف:ارائه توسط (خانم شبرندی و خانم حیدری)


فیزیوپاتولوژی عضله قلب: ارائه توسط (خانم نادری و خانم گلباغی)


هیچ نظری موجود نیست: